Hero cirkel Hero dots

Privacy reglement

De Kleine Wereld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Mocht u hier nog vragen over hebben, neem gerust contact op met ons, wij staan u graag te woord.

Privacy reglement

 

(Privacy Regulations De Kleine Wereld)

Privacy reglement De Kleine Wereld   

In ons privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De Kleine Wereld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze ‘privacy policy’;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Voor het verwerken van foto’s en filmpjes van kinderen wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).

Als De Kleine Wereld zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@dekleinewereld.nl