Hero cirkel Hero dots

onze algemene voorwaarden

Bij De Kleine Wereld vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden.

Via deze pagina vindt dan ook meer informatie over de algemene/betalingsvoorwaarden en het herroepingsrecht.

Mocht u hier nog vragen over hebben neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Algemene voorwaarden

Algemene en betalingsvoorwaarden

De brancheorganisatie Kinderopvang heeft Algemene Voorwaarden voor Dagopvang & BSO opgesteld. De algemene branchevoorwaarden geven u als ouder/verzorger en ons, als kinderopvangorganisatie, duidelijkheid over de contractuele relatie en de gemaakte afspraken in het kader van de opvang.

Op alle leveringen en diensten van De Kleine Wereld zijn dan ook de Algemene Voorwaarden en Betalingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34187933.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail: planning@dekleinewereld.nl of per post) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

* De Kleine Wereld

Johannes Vermeerstraat 63

1071-DN Amsterdam

020-412 0633

Download modelformulier herroepingsrecht

Meer informatie herroepingsrecht

English version:

Download model form right of withdrawal

More information about the right of withdrawal